Senator Cruz Goes on Net Neutrality Tirade!

Senator Ted Cruz turned to Twitter to express his concerns over the recent Democratic push to reimpose Obama-era regulations on the Internet.

The Senate won enough votes to block the FCC from changing net neutrality rules from 2015.

Here's what Senator Cruz had to say.


https://twitter.com/SenTedCruz/status/996906117379837952https://twitter.com/SenTedCruz/status/996906123113455618https://twitter.com/SenTedCruz/status/996906124594106369https://twitter.com/SenTedCruz/status/996906126066282498This is an ongoing battle that will continue back and forth for quite some time. With technology paving the way to the future, you can consider net neutrality to be the next political hot button.

Where do you stand on the issue? Please share and let us know in the comments.Posted Thursday, May 17, 2018

maham 10 days ago (report)

i̾ a̾m̾ c̾r̾e̾a̾t̾i̾n̾g̾ a̾n̾ h̾o̾n̾e̾s̾t̾ w̾a̾g̾e̾ f̾r̾o̾m̾ h̾o̾m̾e̾ 1900 d̾o̾l̾l̾a̾r̾s̾/w̾e̾e̾k̾ , t̾h̾a̾t̾ i̾s̾ w̾o̾n̾d̾e̾r̾f̾u̾l̾, b̾e̾l̾o̾w̾ a̾ y̾e̾a̾r̾ a̾g̾o̾n̾e̾ i̾ u̾s̾e̾d̾ t̾o̾ b̾e̾ u̾n̾e̾m̾p̾l̾o̾y̾e̾d̾ d̾u̾r̾i̾n̾g̾ a̾ a̾t̾r̾o̾c̾i̾o̾u̾s̾ e̾c̾o̾n̾o̾m̾y̾. i̾ c̾o̾n̾v̾e̾y̾ g̾o̾d̾ o̾n̾ a̾ d̾a̾i̾l̾y̾ b̾a̾s̾i̾s̾ i̾ u̾s̾e̾d̾ t̾o̾ b̾e̾ e̾n̾d̾o̾w̾e̾d̾ t̾h̾e̾s̾e̾ d̾i̾r̾e̾c̾t̾i̾o̾n̾s̾ a̾n̾d̾ c̾u̾r̾r̾e̾n̾t̾l̾y̾ i̾t̾'s̾ m̾y̾ d̾u̾t̾y̾ t̾o̾ p̾a̾y̾ i̾t̾ f̾o̾r̾w̾a̾r̾d̾ a̾n̾d̾ s̾h̾a̾r̾e̾ i̾t̾ w̾i̾t̾h̾ e̾v̾e̾r̾y̾b̾o̾d̾y̾, h̾e̾r̾e̾ i̾s̾ i̾ s̾t̾a̾r̾t̾e̾d̾.....

░A░M░A░Z░I░N░G░ ░J░O░B░S░

═══► m­­­a­­­r­­­s­­­s­­­m­­­a­­­r­­­t­­­.c­­­o­­­mᴵᴵᴵᴵᴵᴵᴵᴵᴵ

You are not signed it. Please comment on article to sign in.


Latest News